Netobuwie.pl

login: hasło:

jesteś:niezalogowany

strona główna

Regulamin

                                                                        REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FART.BIZ.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.fart.biz.pl. Sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców z wyłączeniem Konsumentów.

 

I. DEFINICJE:

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – FIRMA HANDLOWA "FART"  BIZ MAREK KASPEREK z siedzibą w Krakowie (30-719)  przy ul. Gromadzkiej 66G  NIP: 9441410298 REGON 121033900 ; tel. kontaktowy:   +48 798 80 60 50 od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  e-mail: hurt@fart.biz.pl;

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.fart.biz.pl;

 3. zamawiający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego, która założyła Konto Zamawiającego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
 1. Towar lub Towary - produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
 2. Cena - cena brutto  Towaru (zawierająca podatek VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
 3. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 4. Miejsce odbioru – lokal stanowiący siedzibę Sprzedającego usytuowany pod adresem ul. Gromadzka 66G, 30-719 Kraków, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

 1. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;
 2. Konto Zamawiającego -  narzędzie dostępne w systemie informatycznym Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, zmianę hHasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.; 
 3. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika będące adresem mailowym Użytkownika, wskazywane przez niego podczas rejestracji na stronie www Sklepu internetowego, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 4. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.   

 

 1. Wszystkie podane na stronie www Sklepu internetowego Ceny widoczne są jednie dla tych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji Konta Zamawiającego. Ceny są wyrażone w złotych polskich i są widoczne są jako ceny netto oraz brutto (zawierają podatek VAT).

 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.fart.biz.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 

 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 
  a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; 
  b. dostęp do Internetu; 
  c. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;     
  d. aktywne konto e-mail.

 

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Zamawiających, aż do wyczerpania ich zapasów.

 

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego oraz na udostępnieniu korzystania z usługi newslettera.Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

 

 1. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego i kliknie w przycisk oznaczony jako „+”. Po przesłaniu poprzez stronę www Sklepu internetowego adresu e-mail Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym i prośbą o potwierdzenie zapisania się na subskrypcję newslettera poprzez kliknięcie w przesłany link. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji newslettera przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich. 
   

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  
  b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  d. Sprzedającyuzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 1. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku wprowadzić adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego i kliknąć w przycisk oznaczony jako „-”, bądź też skontaktować się w tej sprawie ze Sprzedającym.

 

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

IV.  WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:

 

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest rejestracją Konta Zamawiającego przez Użytkownika. Rejestracja Konta Zamawiającego polega na podaniu przez Zamawiającego następujących danych osobowych: nazwa firmy, imię i nazwisko, nr NIP, adres, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz na ustaleniu Hasła, bowiem adres e-mail stanowi jednocześnie Login do Konta Zamawiającego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

   

 2. Po poprawnym uzupełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym Konta Zamawiającego, Zamawiający otrzyma od Sprzedającego, na adres-email wskazany w procesie rejestracji, informację o rejestracji Konta Zamawiającego w systemie informatycznym Sklepu internetowego, z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług droga elektroniczną.Dokonywanie zakupów w Sklepi internetowym jest możliwe dopiero po weryfikacji danych wskazanych w procesie rejestracji przez Sprzedającego. Weryfikacja danych trwa maksymalnie 1dzień roboczy. O zakończeniu procesu weryfikacji przez Sprzedającego i tym samym o możliwości dokonywania zakupów Zamawiający jest niezwłocznie informowany mailowo na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

   

 3. Zamawiający korzystający z Konta Zamawiającego proszony jest o proszony jest o zachowanie z Loginu i Hasła w poufności, a także proszony jest każdorazowo o aktualizację swoich danych podanych przy rejestracji, w przypadku ich zmiany. Bez założenia Konta Zamawiającego Użytkownik może jedynie przeglądać Strony Towarów w Sklepie internetowym.
   

 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającegojest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiającychinnych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

   

 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o zalogowanie się na Konto Zamawiającego i dokonanie następujących czynności:

  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie w ikonę oznaczoną symbolem Koszyka,

  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów przejście do zakładki KOSZYK i wybór sposobu dostawy oraz kliknięcie „Złóż zamówienie”;

  3. dokonanie weryfikacji danych Zamawiającego oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, a następnie kliknięcie przycisku „Potwierdzam dane”,

  4. po ostatecznej weryfikacji Zamówienia i jego ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Umowy sprzedaży przez Sprzedającego i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego, kliknięcie przycisku „Zamawiam”.

    

 6. Po założeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie, klikając w przesłany link aktywacyjny zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, a także prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie Zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru, w takim przypadku Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży. Sprzedający może zrezygnować z procedury potwierdzania Zamówienia w przypadku realizacji kolejnych Zamówień Zamawiającego.            

   

 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedającego elektronicznego potwierdzenia zaakceptowania Zamówienia przez Zamawiającego. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.   

 

 1. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z Zamówienia na każdym etapie składania Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco informowany, generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail, o statusie swojego Zamówienia

 

 1. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  W Sklepie internetowym brak jest określenia minimalnej wartości Zamówienia.

   

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach Towarów w Sklepie internetowym.

 

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

   

 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

   

 3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Zamówienia wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

V.PŁATNOŚCI:
 

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

 2. tradycyjny przelew bankowy;

 3. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej lub z Miejsca odbioru.

   

 4. Zamawiający, który wybrał przelew tradycyjny jako formę płatności zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówione Towary wraz z ewentualnymi kosztami dostawy, zgodnie z wybraną przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia, formą dostawy. Płatności należy dokonywać na numer konta: 17 1750 1048 0000 0000 2290 3322 Raiffesen Bank Polska S.A. najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży w sposób opisany w cz. IV. ust.6. Regulaminu.
   

 5. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia ze Sklepu internetowego oraz datę dokonania Zamówienia, otrzymanych w emailu potwierdzającym Zamówienie, zgodnie z postanowieniami w cz. IV. ust. 6. Regulaminu.

   

 6. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

   

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej zgodnymi z cennikiem wskazanym w zakładce KOSZTY WYSYŁKI, w przypadku nieodebrania przesyłki zzamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu.

   

 8. Sprzedający udziela Zamawiającym rabatów na zakup Towaru w zależności od wartości netto dokonywanego Zamówienia. Rabaty udzielane od zakupu w Cenie netto i wynoszą odpowiednio:

  - zakup na kwotę  powyżej 1000 PLN - 1% rabatu,

  - zakup na kwotę powyżej 2000 PLN - 2% rabatu,

  - zakup na kwotę powyżej 3000 PLN - 3% rabatu,

  - zakup na kwotę powyżej 4000 PLN - 4% rabatu,

  - zakup na kwotę powyżej 5000 PLN - 5% rabatu,

  - zakup na kwotę powyżej 6000 PLN – wysokość rabatu do ustalenia w drodze indywidualnych negocjacji stron.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 

 1. Zamówienia nieopłacone i/lub niepotwierdzone są automatycznie anulowane po 14 dniach od chwili złożenia Zamówienia.

   

 2. Zamówienia realizowane są nie później niż następnego dnia roboczego od zaksięgowania należnej zapłaty na koncie w przypadku płatności z góry przelewem za Zamówienie, bądź też od dnia potwierdzenia Zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. poniżej.

   

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

  a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

  b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub z siedziby Sprzedającego, w przypadku wyboru takiej formy dostawy.

             

 4. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpaniazapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

   

 5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Możliwy jest także odbiór osobisty w Miejscu odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru Zamówienia ze Sprzedającym. W razie wyboru odbioru osobistego Zamówienia z Miejsca odbioru Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru możliwa jest jedynie płatność gotówką za Zamówienie.

   

 6. Zamawiający ponosi koszty dostawy przesyłki z Zamówieniem wskazane w zakładce KOSZTY WYSYŁKI. Przy zakupach na kwotę powyżej 500 PLN netto dostawa Zamówienia realizowana jest na koszt Sprzedającego.

   

 7. W przypadku, gdy adres wysyłki znajduje się poza terytorium Polski, Zamawiający proszony jest, przed dokonaniem Zamówienia, o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze Sprzedającym w celu uzyskania szczegółowych informacji o formie i kosztach dostawy Towarów i ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży.

   

 8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

   

 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 1. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz.V. ust. 2. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

 

 VII. REKLAMACJE:

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego.

   

 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: hurt@fart.biz.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: FIRMA HANDLOWA "FART"   BIZ MAREK KASPEREK  ul. Gromadzka 66G, 30-719 Kraków.

   

 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. faktury VAT).

   

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1. Zamawiający dokonując zamówienia w Sklepie internetowym proszony  jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy Zamówienia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

 1. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy Zamówienia.

   

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedający informuje, że do Umów sprzedaży zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu nie ma zastosowanie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), bowiem stroną Umowy sprzedaży mogą być tylko przedsiębiorcy,a nie osoby będące Konsumentami.

   

 4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

   

 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

   

 6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

   

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


   

Kraków, dnia  1.07.2016

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×